Lão mỗ thôi đành mất tuổi xuân
Chê rượu chán chơi đàn
Trời chiều lại thêm mưa gió
Ngoài vẳng tiếng ốc khan

Buồn việc nước
Ngẫm thời cuộc
Chuyện khó bàn
Buông mùng ngủ quách
Đắp nhẹ tấm chăn
Phó mặc sương lam

tửu tận tình do tại