Biết rõ ba xuân cảnh chóng già,
Thời trang đổi lấy áo cà sa.
Thương thay con gái nhà khuê các,
Một ngọn đèn xanh cạnh phật bà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.