Gió thét chim kêu ruột rối ghê,
Nhìn ai buồn hát khúc "Ngu hề".
Kình, Bành sau chịu thân làm mắm,
Thua kẻ trong màn tuốt kiếm kia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.