Giọt ngọc dòng châu lặng lẽ rơi,
Suốt ngày vơ vẩn suốt ngày rồi.
Gối kia áo nọ lau nào sạch,
Vết ố màu hoen cũng mặc thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.