Trong Giáng Vân hiên vắng tiếng người,
Màn the nhấp nhánh bóng trăng trôi.
Hạc nồng giấc điệp trên rêu đá,
Quạ đẫm suơng ngô cạnh giếng khơi.
Hầu đến giải chăn, đàn phượng múa,
Người về tựa cửa, cánh hoa rơi.
Quá say trằn trọc đêm còn khát,
Quạt nước pha trà hãy uống chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.