Sắc đẹp tài cao tướng Tứ nương.
Xương da là ngọc dạ như vàng,
Sau khi liều thác đền ơn chúa,
Tấc đất châu Thanh lại ngát hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.