Muốn sạch mà không sạch.
Rằng không chửa hẳn không.
Thương thay mình vàng ngọc,
Bùn lầy sa vào trong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.