02/03/2021 17:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chính sách đề vịnh chi 05
正冊題詠之五

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 02:11

 

Nguyên tác

欲潔何曾潔,
云空未必空;
可憐金玉質,
終陷淖泥中。

Phiên âm

Dục khiết hà tằng khiết,
Vân không vị tất không;
Khả liên kim ngọc chất,
Chung hãm náo nê trung.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Muốn sạch mà không sạch.
Rằng không chửa hẳn không.
Thương thay mình vàng ngọc,
Bùn lầy sa vào trong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Chính sách đề vịnh chi 05