Bỗng dưng múa bút ấy kìa ai
Tập tọng Nam Hoa học mấy lời:
Chẳng biết tự mình không kiến thức,
Lại đem lời xấu vội chê người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.