Kìa đào kia hạnh chửa đâm bông.
Mai đã ngoài sương cợt gió đông,  
Đại Dữu hồn bay xuân khó biết,
La Phù ráng phủ mộng chưa thông.
Cuống xanh đuốc rợi tô màu đẹp,
Rượu choáng tiên dìu vượt quãng không.
Nhìn kỹ sắc này hồ dễ có,
Ở hàng băng tuyết nhạt pha nồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.