Nay xe mây qua cầu Ô Thước
Hết ngóng trông và được tương phùng
Đàn bà trang điểm rồi cùng
Trong tay kim chỉ dưới trăng vái cầu

tửu tận tình do tại