Thu soi kiếng thấy râu chớm bạc
Cởi trâm triều múa hát vui chơi
Một bài ưa thích vui rồi
Cháu con cười bỡn níu lơi áo quần

tửu tận tình do tại