Thiếu nữ tuổi trăng tròn e lệ
Gặp người yêu trên lộ, chiều rồi
Lấy anh nhé? Khó trả lời
Lấy tay chỉ chỉ về nơi nhà nàng

tửu tận tình do tại