Theo gió đưa bổng trầm sáo ngọc
Thành cuối xuân trời mọc chậm rì
Đào hồng mận trắng thiếu chi
Mã Dung nằm khểnh vọng về kinh đô

tửu tận tình do tại