Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lệnh Hồ Sở (17 bài)
- Vương Nhai (16 bài)
- Đậu Quần (3 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Trương Tịch (43 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/08/2008 08:27 bởi hongha83
Bùi Độ 裴度 (765-839) tự Trung Lập 中立, người Văn Hy, Hà Đông (nay thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc). Đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên, được bổ làm Giám sát ngự sử, sau được thăng làm Ngự sử trung thừa rồi làm đến chức Tể tướng. Năm Nguyên Hoà thứ 12 (817), Ngô Nguyên Tế chiếm giữ Thái Châu (Hoài Tây) nổi loạn chống triều đình. Tháng bảy, ông được phong làm Hoài Tây tuyên uý chiêu thảo sứ đi đánh dẹp. Sau khi dẹp được loạn, ông được phong tước Tấn quốc công, về sau hoạn quan chuyên quyền, ông từ quan về ở Lạc Dương. Khi mất, ông được phong thuỵ là Văn Trung. Trong Toàn Đường thi hiện còn mười tám bài thơ của ông.