Đoàn cung nữ tóc mây xanh biếc
Xiêm nhẹ bay, áo sắc lợt vàng
Chín tầng công chúa cao sang
Người dân đua học thời trang cung đình

tửu tận tình do tại