Gió tháng hai xuân vờn tơ liễu
Nhạc hoàng gia đang tấu "Vân thiều"
Hoa điện Bồng như gấm thêu
Thềm vàng gác tía mây nhiều chưa tan

tửu tận tình do tại