Đậu Củng 竇鞏 tự Hữu Phong 友封, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà, từng giữ các chức Thị ngự sử, Ty huân viên ngoại, Hình bộ lang trung. Thơ còn 39 bài trong "Toàn Đường thi".