Tòng quân thuở mười lăm,
Tám mươi mới lại làng.
Đường gặp đồng hương, hỏi:
“Trong nhà có ai chăng?”
“Xa kia nhà ông đó,
Mộ có tùng bách quanh.”
Thỏ chạy vào hang chó,
Trĩ trên cầu bay nhanh.
Trong sân đầy kê lúa,
Bên giếng quỳ mọc xanh.
Nấu cơm, đem lúa giã,
Hái quỳ, nấu làm canh.
Cơm canh một lát thành,
Nào còn biết đưa ai.
Ra cửa đông xa ngóng,
Ướt áo, lệ rơi dài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.