29/05/2023 09:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng quân từ kỳ 2
從軍詞其二

Tác giả: Hàn Thượng Quế - 韓上桂

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 15:13

 

Nguyên tác

願以竈下養,
敵彼左賢王。
蛇矛輕戰鬬,
龍劍厲光鋩。

Phiên âm

Nguyện dĩ Táo hạ dưỡng[1],
Địch bỉ Tả Hiền Vương[2].
Xà mâu khinh chiến đấu,
Long kiếm lệ quang mang.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mong được làm Trung lang tướng,
Chiến đấu với Tả Hiền Vương.
Xà mâu nhẹ nhàng múa lộng,
Long Tuyền chớp bén như gương.
[1] Chỉ Trung lang tướng 中郎將.
[2] Chúa Hung Nô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Thượng Quế » Tòng quân từ kỳ 2