Trai Hồ Thạch quốc sang đông
Thổi tiêu dẫn ngọn thu phong theo cùng
Mây mưa bay tận đêm trong
Trăng soi vạn dặm quạnh không cát bằng

tửu tận tình do tại