Tướng Hán về biên thuỳ vô sự
Quân đóng bên ải Ngọc phía đông
Ba ngàn ngựa chiến hí vang
Thảo nguyên trong cảnh chiều vàng mùa thu

tửu tận tình do tại