Lưu Trường Khanh 劉長卿 (709-780) tự Văn Phòng 文房, người Hà Gian (nay là huyện Hà Gian, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 21, làm quan đến thứ sử Tuỳ Châu. Tác phẩm có Lưu Tuỳ Châu tập.

 

 1. Ban trúc
  4
 2. Bích Giản biệt thự hỉ Hoàng Phủ thị ngự tương phỏng
  6
 3. Bình phiên khúc kỳ 2
  6
 4. Bình phiên khúc kỳ 3
  6
 5. Cảm hoài
  5
 6. Chính triêu lãm kính
  7
 7. Chu trung tống Lý thập bát
  6
 8. Dư Can lữ xá
  4
 9. Đàn cầm
  18
 10. Đăng Dư Can cổ huyện thành
  2
 11. Đăng Ngô cổ thành ca
  1
 12. Đăng Tùng Giang dịch lâu bắc vọng cố viên
  8
 13. Đề Linh Hộ hoà thượng cố cư
  7
 14. Điều Khê thù Lương Cảnh biệt hậu kiến ký
  8
 15. Đồng Thôi tải hoa tặng Nhật Bản sính sứ
  4
 16. Giang Châu trùng biệt Tiết lục, Liễu bát nhị viên ngoại
  5
 17. Hành dinh thù Lã thị ngự
  2
 18. Kinh Phiếu Mẫu mộ
  5
 19. Mục Lăng quan bắc phùng nhân quy Ngư Dương
  5
 20. Ngô trung tống Nghiêm Sĩ Nguyên
  6
 21. Phát Việt Châu phó Nhuận Châu sứ viện lưu biệt Bào thị ngự
  3
 22. Phùng tuyết túc Phù Dung sơn chủ nhân
  14
 23. Qua Châu đạo trung tống Lý đoan công nam độ hậu, quy Dương Châu đạo trung ký
  4
 24. Quá Hoành Sơn cố sơn nhân thảo đường
  5
 25. Quá tiền an nghi Trương Minh Phủ giao cư
  8
 26. Quá Trịnh sơn nhân sở cư
  11
 27. Tạp vịnh bát thủ thướng lễ bộ Lý thị lang - U cầm
  7
 28. Tặng Tần Hệ trưng quân
  3
 29. Tặng Vi thượng nhân
  4
 30. Tầm Nam Khê Thường sơn đạo nhân ẩn cư
  7
 31. Tầm Trương dật nhân sơn cư
  4
 32. Tân niên tác
  10
 33. Thất lý than trùng tống
  3
 34. Thù Lý Mục kiến ký
  8
 35. Thu nhật đăng Ngô Công đài thượng tự viễn diểu
  8
 36. Tiễn biệt Vương thập nhất nam du
  11
 37. Tống Linh Triệt thượng nhân
  20
 38. Tống Linh Triệt thượng nhân hoàn Việt trung
  4
 39. Tống Lý phán quan chi Nhuận Châu hành dinh
  5
 40. Tống Lý trung thừa quy Hán Dương biệt nghiệp
  8
 41. Tống Mã tú tài lạc đệ quy Giang Nam
  5
 42. Tống thượng nhân
  9
 43. Tống Trịnh Duyệt chi Hấp Châu yết Tiết thị lang
  2
 44. Trùng tống Bùi lang trung biếm Cát Châu
  6
 45. Trường Sa quá Giả Nghị trạch
  7
 46. Tự Hạ Khẩu chí Anh Vũ châu tịch vọng Nhạc Dương ký Nguyên trung thừa
  6
 47. Tương trung kỷ hành - Ban trúc nham
  6
 48. Tương trung kỷ hành - Tương phi miếu
  4
 49. Vô đề
  5
 50. Vương Chiêu Quân ca
  3

Tuyển tập chung