12.00
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài thơ)
- Lý Hạ (60 bài thơ)
- Lưu Vũ Tích (106 bài thơ)
- Hàn Dũ (40 bài thơ)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài thơ)
Tạo ngày 18/03/2007 06:21 bởi Vanachi
Khâu Vi 丘為 (709-804), người Gia Hưng 嘉興, Tô Châu 蘇州, đỗ tiến sĩ năm Thiên Bảo đời Đường (742), làm quan đến Thái tử tả thứ tử, bạn cùng Lưu Trường Khanh 劉長卿, Vương Duy 王維.