過前安宜張明府郊居

寂寥東郭外,
白首一先生。
解印孤琴在,
移家五柳成。
夕陽臨水釣,
春雨向田耕。
終日空林下,
何人識此情?

 

Quá tiền an nghi Trương Minh Phủ giao cư

Tịch liêu đông quách ngoại,
Bạch thủ nhất tiên sinh.
Giải ấn cô cầm tại,
Di gia ngũ liễu thành.
Tịch dương lâm thuỷ điếu,
Xuân vũ hướng điền canh.
Chung nhật không lâm hạ,
Hà nhân thức thử tình.

 

Dịch nghĩa

Phía ngoải thành Đông vắng vẻ
Có một tiên sinh đầu tóc bạc phơ
Trả ấn quan, chỉ còn lại có một cây đàn
Dời nhà về ở nơi thành có trồng năm cây liễu
Chiều về ra bến sông câu cá
Mưa xuân thì ra đồng cầy ruộng
Cả ngày quanh quẩn nơi cánh rừng
Ai biết được lòng ông thanh thản

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cửa Đông hiu quạnh thôn trang,
Lão ông đầu bạc an nhàn ẩn đây.
Từ quan giữ chiếc đàn nầy,
Dời nhà, hàng xóm mấy cây liễu già.
Buông câu chiều ngả bóng tà,
Mưa xuân lất phất, sáng ra ruộng cày,
Bên rừng vui thú suốt ngày,
Thảnh thơi một cõi ai hay chăng nào ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Vắng vẻ ngoại Đông thành
Đầu bạc một tiên sinh
Giữ đàn, quan ấn trả
Dời nhà, thành liễu xanh.
Bến nước chiều câu cá
Cày ruộng lúc mưa xuân
Suốt ngày rừng nhàn hạ
Tình này ai biết chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mé tây phố thị âm thầm,
Tiên sinh một gã, hoa râm mái đầu.
Ôm đàn, danh lợi thôi lâu,
Dưới năm gốc liễu, dựng lầu trú thân.
Ngắm đồng gặp lúc mưa xuân,
Chiều hôm thơ thẩn buông cần dòng xa.
Ngày vui dưới táng thông già,
Có ai hiểu được lòng ta không nào!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Quạnh hiu đông quách xóm ngoài
Bạc đầu một lão khác người thường xa
Ôm cầm trả ấn quan nha
Sẵn năm gốc liễu dời nhà ở lâu
Buổi chiều ra bến ngồi câu
Mùa xuân làm ruộng dắt trâu đi cày
Suốt ngày thơ thẩn dưới cây
Mấy ai đã biết lòng này thảnh thơi


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đông thành, vắng vẻ xóm ngoài,
Có thầy đầu tóc để dài, bạc phơ.
Từ quan, vui với dây tơ,
Dời nhà thành mới liễu giờ năm cây.
Chiều ra câu cá sông này,
Mưa xuân thì lại đi cày đồng kia.
Rừng hoang, quanh quẩn ngoài bìa,
Nào ai biết được tình kia thế nào...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vắng vẻ chốn thôn đông
Bạc đầu có một ông
Mê đàn treo ấn trả
Mến liễu trước hiên trồng
Bóng xế câu bến bãi
Mưa xuân cấy lúa đồng
Suốt ngày thơ thẩn mãi
Ai biết được lòng không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phía ngoài thành phía đông vắng vẻ
Một tiên sinh tóc rẽ bạc phơ
Trả quan ngồi nắn dây tơ
Nhà năm cây liễu lơ thơ buông mành
Chiều chiều ra bên ghềnh câu cá
Mưa xuân còn bương bả cày thêm
Trong rừng quanh quẩn ngày đêm
Nào ai biết được êm đềm lòng ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phía ngoải vắng vẻ thành Đông,
Bạc đầu có một lão ông khác người.
Còn đàn trả ấn mà thôi,
Có năm cây liễu trồng nơi dời nhà
Bến sông câu cá chiều tà,
Mưa xuân cầy ruộng thì ra ngoài đồng.
Cả ngày quanh quẩn rừng sông,
Ai mà biết được trong lòng thanh thơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời