Hoài Nam nằm đâu dám
Theo tướng Hán xuất chinh
Mệnh trao ngời búa soái
Nén bệnh bái cờ tinh
Áo rách mừng tô nhẹ
Đầu bạc mời nước anh
Nước xuôi trào nát bến
Lửa cháy rợp cô thành
Chiều muộn dàn muôn ngựa
Gió thu hợp năm binh
Khổng Chương vốn tài giỏi
Chớp mắt hịch văn thành


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)