Đá chênh vênh đưòng mòn vừa thấy
Núi hoang vu có mấy nóc gia
Đào Nguyên hẳn chẳng bao xa
Hoa đào rụng, suối cuốn ra trôi hoài

tửu tận tình do tại