Trôi nổi thân ngàn dặm
Ngợi ca rộn trăm thành
Chúa Hán tôn thái thú
Đất Lỗ trọng nho sinh
Tục đổi dân khó trị
Sông xuôi nước trong xanh
Đá ghềnh thuyên lướt vụt
Núi loạn lối thông hành
Già được Bồng Lai thú
Xuân thương bạc tóc tình
Từng nghe Mã Nam quận
Dưới trướng có Khang Thành


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)