Lên thành chừ nhớ người xưa
Tài năng chừ đã gió đưa bụi trần
Mắt nhìn chừ xuống đồng bằng
Cô Tô chừ chỗ quây quần hươu nai
Hoàng Trì hội lớn vừa khai
Biển xanh ngọn sóng lật quày thuyền nan
Ngũ Viên tức tưởi chết oan
Cửa đông treo ngược xác tan đúng lời
Việt Vương nếm mật chờ thời
Thu tô ruộng xấu lúa trời không chê
Một hôm từ chối kiểm kê
Nghìn năm thương mãi khách thề Dũng đông
Lúa chừ đổ đống thành vồng
Trâu dê chừ dẫm, mục đồng mãi ca
Cỏ hoang chừ đã bò xa
Vườn chừ cổ thụ la đà khắp nơi
Bạch dương trụi nhánh sầu đời
Sẻ kêu chiêm chiếp chiều rơi tranh mồi
Đường đê chừ vắng bóng người
Thuyền đơn một chiếc chừ chơi vơi sầu
Lá phong chiều lạnh theo nhau
Rụng bay xuống nước gió chao sóng bồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.