26/06/2024 03:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc
塞下曲

Tác giả: Nhung Dục - 戎昱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2014 16:34

 

Nguyên tác

漢將歸來虜塞空,
旌旗初下玉關東。
高蹄戰馬三千匹,
落日平原秋草中。

Phiên âm

Hán tướng quy lai lỗ tái không,
Tinh kỳ sơ há Ngọc Quan[1] đông.
Cao đề chiến mã tam thiên thất,
Lạc nhật bình nguyên thu thảo trung.

Dịch nghĩa

Khi tướng nhà Hán trở lại thì biên giới đã vô sự,
Cờ quạt kéo tới phía đông ải Ngọc Môn.
Ba ngàn ngựa chiến hí vang,
Nắng chiều về trên đồng cỏ mùa thu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tướng Hán về biên thuỳ vô sự
Quân đóng bên ải Ngọc phía đông
Ba ngàn ngựa chiến hí vang
Thảo nguyên trong cảnh chiều vàng mùa thu
[1] Gọi tắt của Ngọc Môn quan, một cửa ải trên biên giới tây bắc Trung Quốc, nay tại huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhung Dục » Tái hạ khúc