Đi một mình vào rừng chân đất
Hổ quen rồi đuổi chẳng hề kinh
Bên đường hoa nở coi khinh
Cành khô mà thấy, mắt nhìn sáng trưng

tửu tận tình do tại