Phía xa xa gần trăm sườn núi
Trời lạnh căm mà tuyết chửa tiêu
Đày tớ gầy, ngựa khẳng khiu
Cầu cao không dám lên liều đi qua

tửu tận tình do tại