Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Học Thuyên (2 bài)
- Chung Tinh (5 bài)
- Đồ Dao Sắt (3 bài)
- Hàn Thượng Quế (14 bài)
- Viên Trung Đạo (3 bài)
Tạo ngày 26/02/2019 17:10 bởi tôn tiền tử
Lý Lưu Phương 李流芳 (1575-1629 là văn học gia đời Minh, tự Trường Hoành 長蘅, Mậu Tể 茂宰, hiệu là Bào Am 泡庵居士 và Thận Ngu cư sĩ 慎娛居士, người Gia Định (nay thuộc thành phố Thượng Hải), đỗ cử nhân năm Vạn Lịch thứ 34, chưa ra làm quan, học thư pháp và hội hoạ cùng với Trình Gia Toại, Đường Thời Thăng, Lâu Kiên được gọi là Gia Định tứ tiên sinh. Tác phẩm có Đàn Viên tập, Tây Hồ ngoạ du đồ đề bạt.