Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 25/02/2019 12:49 bởi tôn tiền tử
Viên Trung Đạo 袁中道 (1570-1623) là thi nhân đời Minh, tự Tiểu Tu 小修, người Công An (nay thuộc Hồ Bắc), là em của Viên Tông Đạo 袁宗道 và Viên Hoằng Đạo 袁宏道. Ông đỗ cử nhân năm Vạn Lịch thứ 21, tiến sĩ năm Vạn Lịch thứ 44, làm giáo thụ phủ Huy Châu, bác sĩ Quốc Tử Giám, lang trung bộ Lại ở Nam Kinh, mất khi đang làm quan. Trung Đạo cùng nổi tiếng với hai anh, bấy giờ gọi là Tam Viên. Đại biểu cho phái Công An, ông đi chơi nhiều nơi, làm cả thơ và văn, riêng đề xướng tính linh. Tác phẩm có Kha Tuyết Trai tập.