Vẫn hàng liễu rủ ven đê
Vẫn khi chiều xuống cây che ánh tà
Chỉ riêng tiếng nước khác xa
Như cười lúc mới sau là khóc than

tửu tận tình do tại