Viên Hoằng Đạo 袁宏道 (1568-1610) tự Trung Lang 中郎, hiệu là Thạch Công 石公, người Công An (nay thuộc Hồ Bắc), đỗ tiến sĩ năm Vạn Lịch thứ 20, quan đến Lang trung bộ Lại. Cuộc đời ông xem thường vinh lợi, khinh rẻ quan trường, cùng nổi tiếng với anh là Tông Đạo, em là Trung Đạo, gọi là Tam Viên. Ông là người sáng lập đầu tiên của Phái Công An. Bàn về thơ văn, ông ra sức bài bác lối văn bắt chước cổ của Tiền hậu thất tử, chủ trương không câu nệ vào khuôn sáo, chú trọng tính linh, có ảnh hưởng rất sâu xa. Trong Tam Viên, thành tựu văn học của Hoằng Đạo là hơn cả. Thơ ông không cần trau chuốt, mộc mạc tự nhiên, đời sau chê là tục và nông cạn. Tác phẩm có Viên Trung Lang toàn tập.