Viên Hoằng Đạo 袁宏道 (1568-1610) tự Trung Lang 中郎, hiệu Thạch Công 石公, người huyện Công An 公安, tỉnh Hồ Bắc, đậu tiến sĩ năm Vạn Lịch thứ 19 (1591), làm Tri huyện Ngô, Lễ bộ, Lại bộ Chủ sự, Quốc tử giám Bác sĩ... Ông là một văn học gia đời Minh, phản đối việc phục hồi, bắt chước thơ văn cổ xưa, chống chủ trương “Văn tất Tần Hán, thi tất Thịnh Đường” 文必秦漢,詩必盛唐 (Văn phải như Tần Hán, thơ phải như Thịnh Đường), vì cho rằng văn chương và thời đại có liên quan mật thiết, tôn trọng cái mới, không câu nệ phải theo cách sáo cũ. Cuộc đời ông xem thường vinh lợi, khinh rẻ quan trường, cùng nổi tiếng với anh là Viên Tông Đạo 袁宗道 và em Viên Trung Đạo 袁中道 tài thơ văn nổi tiếng, được xưng là Tam Viên 三袁 của đất Kinh Châu. Ông là người sáng lập đầu tiên của phái Công An. Bàn về thơ văn, ông ra sức bài bác lối…