Nam sơn có giống chim hy hữu
Núi Bắc sơn có chú phượng hoàng
Cùng xuyên mây đến hư không
Hư không mù mịt không trồng cao lương
Hạ giới há không nương kê, lúa
Chỉ khổ vì lưới bủa khắp nơi

tửu tận tình do tại