Sáng vào đường lớn cửa son,
Chiều chơi cầu cao sông biếc.
Ca lâu mười ngày say nhẹ,
Vũ nữ phá sạch ngàn tiền.
Anh vũ mộng tàn muốn nói,
Không roi vó mạnh ngựa thiêng.
Nguyện làm Vu sơn một tối,
Còn hơn ngàn kiếp cõi tiên.

tửu tận tình do tại