Nhìn quanh núi nghiêng không đất,
Đồng hương một khoảnh có ông.
Hiểm yếu Hào Hàm trăm một,
Đạo Đức năm ngàn chữ thần.
Đường trạm vách thành ngăn trở,
Lụa thêu gấm dệt ruộng đồng.
Bên gối sông trôi gây cảm,
Mộng vương mây nổi tiên cung.

tửu tận tình do tại