26/09/2022 14:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thằng Trì hoạ Hoàng Bình Thiến bích gian thi kỳ 2
澠池和黃平倩壁間詩其二

Tác giả: Viên Hoằng Đạo - 袁宏道

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 21:26

 

Nguyên tác

四顧陂陀無地,
一螺鄉井有君。
百一崤函天險,
五千道德靈文。
驛路屏遮障掩,
谿田錯繡羅紋。
思觸枕邊流水,
夢牽嶠外孤雲。

Phiên âm

Tứ cố bi đà vô địa,
Nhất loa hương tỉnh hữu quân.
Bách nhất[1] Hào Hàm[2] thiên hiểm,
Ngũ thiên Đạo Đức[3] linh văn.
Dịch lộ bình già chướng yểm,
Khê điền thác tú la văn.
Tư xúc chẩm biên lưu thuỷ,
Mộng khiên Kiệu[4] ngoại cô vân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhìn quanh núi nghiêng không đất,
Đồng hương một khoảnh có ông.
Hiểm yếu Hào Hàm trăm một,
Đạo Đức năm ngàn chữ thần.
Đường trạm vách thành ngăn trở,
Lụa thêu gấm dệt ruộng đồng.
Bên gối sông trôi gây cảm,
Mộng vương mây nổi tiên cung.
[2] Hào sơn 崤山 và ải Hàm Cốc 函谷, hai nơi hiểm yếu đi thông từ đất Tần vào trung nguyên và ngược lại.
[1] Bách trung chi nhất 百中之一, trăm điều chỉ được một, muốn nói việc rất khó khăn không thể làm được. Trăm người khó qua vì một người giữ ải, chỉ Hào sơn và Hàm Cốc là hai nơi trọng yếu.
[3] Đạo đức kinh 道德經 của Lão Tử dài năm nghìn chữ, nên còn được gọi là “Ngũ thiên ngôn” 五千言, hoặc “Lão Tử ngũ thiên văn” 老子五千文.
[4] Núi nằm tại huyện Cử 莒, trấn Kiệu Sơn 嶠山, truyền thuyết là nơi Lã Đồng Tân 呂洞賓 ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Hoằng Đạo » Thằng Trì hoạ Hoàng Bình Thiến bích gian thi kỳ 2