Làm chức lại đao bút
Giấy tờ ngập quanh thân
Roi vọt mặt mày thảm
Sổ sách héo ruột gan
Ngựa trâu mệt chạy vạy
Quỳ lạy thẹn tôi hèn
Trời nóng mặc áo kép
Mặt đỏ dưới sương hàn
Lòng như mèo bắt chuột
Thân tựa cừu hôi gần
Chẳng gì vui trước mắt
Cúi đầu tự khinh thân
Nam Sơn một khoảnh đậu
Trọn đời cũng thừa ăn
Nghìn chung men ủ rượu
Trăm thành kinh sử tràn
Lều giỏ lên núi Tặng
Hồ Xa Đài buộc thuyền
Đến nhẽ không sai trái
Theo lòng ắt là nên
Làm quan đâu có ghét
Nghĩ mà nẫu ruột gan.

tửu tận tình do tại