Cạnh miếu Lưu Phương cỏ mướt cao,
Bao năm đổ nát phấn hương nhàu.
Ngạc Quốc còn đền tranh xuống ngựa,
Tây Lăng vắng vẻ tiện lên lầu.
Rượu chín Tinh Hồng ngon tiếp bạn,
Cá to Thổ bộ dễ mắc câu.
Núi xanh nam bắc vô cùng tận,
Đầu sông thuyền phóng mỗi ngày chơi.

tửu tận tình do tại