Khói trên hồ núi chìm dưới sóng
Trăng thời Tiền thời Tống cỏ hoa
Tiếng Hàng Châu chẳng nghe ra
Ngỡ là người bắc mới vừa xuống nam

tửu tận tình do tại