Tằm lười vô ý nhả tơ,
Lạc Thiên tuy trẻ hững hờ dương chi.
Mây mưa Vu giáp ngại gì,
Chia tay lúc sống hơn khi chết rời.

tửu tận tình do tại