Học trò chôn hết còn một người,
Lưới Tần vẫn hở có đường ra.
Uổng ném sáu kinh xuống hầm cháy,
Một kinh chưa đốt vẫn bên cầu.

tửu tận tình do tại