Chiều xuống rừng thưa sông Giản,
Gió thu một ngựa đất Tần.
Bắc nam núi gom mưa đổ,
Đông tây Hào nổi bụi trần.
Rồng khoá nhũ biếc u cốc,
Sấm ràng cổ thụ vảy lân.
Ai ở tổ cây hang vách,
Ngựa xe gãy đổ chẳng cần.

tửu tận tình do tại