Thử hỏi núi Phi Lai
Chưa bay ở mô rứa?
Nhân thế bụi bặm nhiều
Sao không bay đi nữa?
Cao, cổ lại xanh tươi
Dương Hùng khó làm phú

tửu tận tình do tại