Đồng xanh lưu luyến liễu rung cành,
Một chiếc thuyền tiên lướt dưới trăng.
Rượu chiều mộng tỉnh nam ca trổi,
Chinh y sương ướt chướng lam giăng.
Sứ Hán Non Mai hoa chào hiếm,
Vương Tôn Bến Lệ cỏ đưa chân.
Danh hờ rồi cũng chìm nơi ấy,
Giang bắc giang nam mong thấy anh.

tửu tận tình do tại