Thân chàng ốm yếu suốt đông thu
Thảy chị em than vãn bạc đầu
Vừa khỏi ở nhà ba bữa đã
Sáng mai khăn gói lại Hàng Châu

tửu tận tình do tại