Buồm nhẹ thướt tha liễu tiễn chân
Vu Sơn vốn một nữ nhi thần
Thanh minh theo rẩy mưa vào lửa
Mười dặm Tiền Đường rửa bụi luôn

tửu tận tình do tại